2007-07-01

Småskalig vattenkraft

Jag fick en fråga om varför jag motsätter mig ytterliggare byggnation av småskalig vattenkraft, här är svaret:

Det är en berättigad fråga, det var ett väldigt kort inlägg tidigare, så jag skall förklara lite utförligare varför jag tycker som jag gör.
Sverige får idag nästan hälften av sin energi (64-75TWh) från vattenkraft, och är således en av de viktigaste och ”renaste” energikällorna.
Cirka 75-80 procent av de Svenska älvarna och vattendragen är utbyggda av vattenkraftverk av olika storlekar.
Den småskaliga vattenkraften ger idag ca. 1.7TWh, dvs. En liten del av den totala produktionen, det finns dock en potential i de nedlagda verken, cirka 2000st, för att kunna producera ca 2TWh till. Det skulle innebära ca 5 procent (cirka 3,5TWh) av den totala produktionen i ett alternativt framtida scenario.


Du har alldeles rätt att ur energisynpunkt och för klimatändamålen är vattenkraft det absolut bästa. Men vi får inte heller glömma de biologiska och ekologiska effekterna.
Men det går tyvärr inte komma runt den åverkan som vattenkraftverk trotts allt gör på miljön.
Flera av svenska lax- och havsöringsstammarna har slagit ut, där bland annat aspen och ålen är upptagen på rödlistan över hotade arter.
Fiskevandringsvägarna till trotts, så påverkas faunan i vattnet kraftigt, den biologiska mångfalden förändras och flera djur- och vattenväxter riskerar att slås ut.
Även floran runt uppdämningarna förändras på grund av ändrade strandlinjer och den förändrade vattensammansättningen.
Vattenregleringen och den ökande hastigheten på strömmarna har också en ofta negativ inverkan på växt och djurlivet i de utbyggda älvarna, där organiskt material, förutsättningen för bottenfauna, ofrånkomligt spolas bort.
Naturskyddsföreningen slåss med näbbar och klor för att bevara orörda vattendrag, som med sitt rika och speciella ekosystem bidrar till den biologiska mångfalden.

En annan aspekt är turistnäringen som vinner på att våra vattendrag bevaras, som till exempel sportfisket.
Ett annat problem kan vara de ständiga översvämningarna som den ökade nederbörden för med sig, där det är oerhört svårt att reglera vattenmängden.

Så om man väger de den relativt småskaliga elproduktionen mot andelen utbyggda vattendrag (75%) och mot den negativa miljöpåverkan som vattenkraften trotts allt utgör.
Så väger ekvationen mot att vi skall bevara våra outbyggda vattendragen orörda.

Ett alternativ som är intressant när det gäller de befintliga småskaliga vattenkraftverken, är att effektivisera energiutvinningen genom modernare teknologi med effektivare turbiner.
Det är också väldigt viktigt att bygga ut fiskevandringsvägarna i allt högre grad, så är ingalunda fallet idag.
Det är också väldigt många fiskar som dör i dagsläget genom att hamna i turbinerna, detta måste också åtgärdas.
Följaktligen avfärdar jag inte vattenkraft som företeelse, men jag motsätter mig en utbyggnad.

Mer info från SNF.


Inga kommentarer: