2011-08-18

Borås Stad 2025 - Vision och Strategi

Idag drar arbetet med att skapa en vision för ett hållbart Borås 2025 igång! Klockan 14:30 kommer Peter Örn, ordförande i Delegationen för hållbara städer, att hålla ett inspirationsanförande på Folkan, Kårhuset.

Projektet "Borås Stad 2025 – Vision och Strategi" syftar till att ta fram en gemensam vision och strategier för hur Borås Stad skall utvecklas på ett hållbart sätt. Arbetet med visionen skall särskilt beakta samspelet mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Detta är ett långsiktigt arbete som sträcker sig flera år i framtiden och kommer att inkludera många aktörer förutom politiker – näringsliv, kommuninvånare, frivilligorganisationer och så vidare. Det är vi gemensamt som bestämmer hur Borås Stad skall utvecklas.

Initialt kommer politiker i fullmäktige, ungdomsrådet och ledamöter i presidier och bolagsstyrelser ta del av ett antal workshops och seminarier som handlar om hållbar utveckling. Parallellt med detta sker ett arbete med att justera den kommunala organisationen till att bättre kunna hantera de svårigheter och utmaningar som hållbarhetsproblematiken innebär. Bland annat kommer man att se över den kommunala budgetprocessen och styr- och ledningssystemet. Resultaten från det initiala projektet kommer att presenteras under våren 2012. Detta arbete skall bli oerhört spännande!