2009-12-30

Nyårstoner

Jag skulle vilja önska er alla ett härligt gott nytt år! Själv skall jag njuta av den härliga kylan och snön - denna högst temporära vädermässiga anomali här i Borås - genom att åka tokmycket pulka och dricka varm choklad. Men först måste tonerna till nyårsmiddagen rekviveras, och vi börjar med Shout out Louds och fortsätter med en högst yvig kompott av (relativt) nyutkommet sorl:

Shout Out Louds - Walls


Andra känner - Mattias Alkberg

The Pains Of Being Pure At Heart - "Everything With You"
Fake Blood - I Think I Like It
Local Natives - Camera Talk
Babian - ja sa ja!
Fanfarlo - I'm A PilotPossibility - Lykke Li

Julian Casablancas - Out of the blue
Steso Songs - The worse [Bubblare]
Frightened Rabbit - Swim Until You Cant See Land [Bubblare]
Neon Indian - Laughing Gas


2009-12-22

Hållbar Stadsutveckling: 6-timmarsarbetsdag

För någon vecka sedan var jag på en spännande debatt kring Urbana ekologier och hållbar stadsutveckling – bland annat anordnat av tankesmedjan Federa – som delvis gick ut på att lyfta fram betydelsen av en mer progressiv och medborgarnära stadsplanering och inte minst vikten en förändrad syn på staden. Jag skall inte närmare gå in på diskussionen - men jag hajade delvis till när arkitekten Vanja Larsberg lyfte fram 6-timmarsarbetsdagen som sin viktigaste punkt för en hållbar stadsutveckling. Hon har ju så rätt. Tiden, den absolut mest centrala komponenten i den mänskliga civilisationen, är själva grunden och måttstocken för all mänsklig aktivitet.

Grön politik bör syfta till att frigöra tid för att kunna vårda och skapa relationer: vare sig det handlar om engagemang i frivilligorganisationer eller politiska församlingar, påtande på filosoficaféer, tid för familjen eller vänner, eller varför inte stadsnära odling eller diktskrivande. Eller som Naess skriver: ”det avgörande är inte exakt vad man använder sin tid till, det viktiga är på vilket sätt man engagerar sig, och vilken kraft man lägger ned i det. Levnadskonst är att kunna hålla på med små saker på ett stort sätt.”

Och vi har ju opinionen på vår sida: ”majoritet av svenskarna [har] länge sagt sig föredra kortare arbetstid än högre lön” (SIFO 2003).

Angående COP 15, läs Erik Bergs tänkvärda inlägg. Läs också Johan Karlssons inlägg om Kantinen och basaren - och tänk på tidens betydelse.

2009-12-18

Köpenhamn; COP15

Jakob Dalunde från grön ungdom ger en mycket bra bild över vad som sker i Köpenhamn förtillfället.

2009-12-15

Bröd och vapen: neoklassisk ekonomi vs. ekologisk

Man kan med fog påstå att den neoklassiska ekonomiska teorin är den dominerande ekonomiska teorin i dagsläget. Det utmärkande draget för den neoklassiska teorin är tillväxtens centrala betydelse för den ekonomiska motorn – men också naturens obetydliga roll i det ekonomiska systemet. Naturen ses enbart som en resurs – där ”råvarorna” är ersättningsbara (substituerbara). Ett annat drag hos neoklassisk teori är de förenklade (icke-empiriska) generella antaganden som man gör om människan (som aktör) och marknadens beskaffenhet. Det finns idag inte mycket underlag för att det existerar ”perfekta marknader”, ”symetrisk information” eller ”den nyttomaximerande rationella själviska individen” – vilka alla är viktiga fundament för neoklassisk teoribildning. Humankapital, infrastruktur, byggnader och arbetskraft har varit viktiga för neoklassisk teoribildning – ekosystemstjänster som vattenrening, jordmånsbildning (mikrobakterier), klimatreglerande mekanismer och andra viktiga ekologiska faktorer har lämnats utanför ekvationen och behandlats som ”externaliteter” i förhållande till ekonomin (eller produktionen). Neoklassisk teoribildning bygger på mycket förenklade reduktionistiska antaganden. Man kan säga att den neoklassiska ekonomiska teorin har, i sin förenkling och abstraktion, alltmer ”fjärmat” sig från verkligheten – dvs. den är inte förankrad i en reell värd där vi är beroende av ett fungerande ekosystem, ändliga råvaror, socioekologiska system (ex. maktfaktorer, fördelning, kultur) och termodynamiska processer.

Detta ”avståndstagande” process har pågått, och alltjämnt accelererat, under flera hundra år – och pressas idag ”uppifrån ned” på samhället med politikers och ekonomerna goda minne. Tågordningen är: ekonomi -> sociala system <-> ekosystem. Den ekonomiska tillväxten har inga gränser i denna abstrakta och verklighetsfrånvända teori trots verklighetens reella begränsningar. Man pratar om att de livsuppehållande ekosystemen har en viss mängd bärande kapacitet (”Carrying Capacity”).

Miljöekonomi – som är en gren av neoklassisk nationalekonomi - har kommit en bit på vägen i sitt försök att ”internalisera” externaliteter som ekosystemtjänster eller den påverkan (”impact”) som en ekonomisk aktivitet genererar på våra ekologiska system. Den stora skillnaden mellan ekologisk ekonomi och miljöekonomi består i att miljöekonomin, liksom den neoklassiska, ser naturresurserna som oändliga (och därmed ”billiga”) och tillverkad kapital som en bristvara (och därmed ”dyr”). Den ekologiska ekonomin ser tvärtom på detta: naturresurserna är ändliga (och inte alltid substituerbara) och i relation till detta är tillverkad kapital mycket större (”abundant”). Tågordningen för ekologisk ekonomi är: ekosystem <-> sociala system <-> ekonomi.

Den ekologiska ekonomin baseras på ett systemiskt synsätt där ekosystem, termodynamik och materiaflöden är viktiga komponenter i analysen över belastningen som de ekonomiska aktiviteterna genererar, samt de ramarna som ekonomin kan agera inom. Vi är beroende av en fungerande biosfär. Ekonomin är inbäddad i ekologin (”embedded”) och inte tvärtom. Alla ekonomiska aktiviteter (ex. produktion) kräver energi (egentligen exergi) och genererar därmed en ökad negentropi (struktur/ordnig: produkt, organisation) samtidigt som entropi (oordning) exporteras till omgivningen. Alltså är ekonomin – precis som allt annat i universum – underkastad termodynamikens andra lag i första hand och i vårt fall solens (och till en viss del termisk) energiflöde som driver våra ekosystem. Ekonomin är alltså beroende av fungerande ekosystem och de sociala systemen som konstituerar ekonomin.

Entropiökningen, energi- och materiaflöden är viktiga komponenter i ekvationen för att kunna förstå hur olika aktiviteter påverkar ”biosfären”; man brukar prata om relationen mellan ”biosfären” och ”teknosfären” - där gränsen mellan dessa system bör ses som analytisk – och de materia- och energiflöden som utbyts mellan dessa system. Återvinning, energieffektivitet, transport, dissipation (ex: utspridning av bly i naturen som inte går att återvinna), livscykelanalys, makt, socioekologi, ekosystemstjänster, uthållig produktion, oekonomisk tillväxt, lokal ekonomi, är alla viktiga begrepp i den ekologiska ekonomin.
Man pratar om samhällets metabolism och vikten av att skapa resilienta socioekologiska system (får återkomma mer till detta någon gång).

Det var en kort och ytlig (och måhända lite osammanhängande) introduktion till ekologisk ekonomi. Man kan säga att det pågår mycket intressant kring detta idag. Exempelvis jobbar EU med att ta fram nya metoder och nyckeltal för ekonomisk ”tillväxt”. Ekonomen Herman Daly (se ”ready-state-economics”) har myntat begreppet oekonomisk tillväxt: vilket innebär att mycket av den ekonomiska aktiviteten som idag är "skadlig" (natur, människor, krig etc) redovisas som en ”positiv” post enligt gängse ekonomiska nyckeltal (ex. BNP). Den neoklassiska ekonomin ”täcker” för de negativa aspekterna – som inte sällan är irreversibla. Bröd och vapen är inte samma sak!

2009-12-08

Galning eller ekonom

"Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist" - Kenneth Boulding

"Solutions imply new models that, above all else, begin to accept the limits of the carrying capacity of the Earth: moving from efficiency to sufficiency and well-being" - Manfred Max-Neef

Måste ekonomiska teorier vara förankrade i verkligheten? - inlägg om detta.