2007-08-28

Skärpning av miljöbalken

Genetiskt modifierade organismer (GMO) har debatterats livligt under en längre period nu.
Det har hetat att GMO grödor är lösningen på all världens svält, å ena sidan, och att GMO grödor rubbar våra sköra ekosystemen med oåterkallelig verkan, å andra sidan.

Användning av GMO ökar lavinartat, där den kommersiella produktionen är störst i USA följt av Argentina och Kanada; där är det framför allt soja och majs som odlas.
Utan att gå in på fördelarna (de är i mitt tycke väldigt få) och nackdelarna (många och fatala),
så tar flera bönder i Sverige nu steget från försöksodling till fullskalig produktion.
Vilket innebär att de problemen som börjar hopa sig i USA och andra länder även riskerar att blossa upp här i någon form.

Ni har säkert hört talas om de förtvivlade bönderna i USA som blivit stämda av Monsanto för patentintrång på grund av ofrivillig överföring av genetiskt material.
Eller bönder (då främst i utvecklingsländerna) som blev tvingade att betala dyra licensavgifter för grödor som de från början inte vetat varit genmodifierade.

Ett annat tragiskt exempel var när Indiska bönder lockades av Monsanto att satsa på genmodifierade bomullsgrödor utan att för den skull informeras om konsekvenserna: det slutade med att otaliga bönder ruinerades på grund av ökade omkostnader i form av licensavgifter, behovet av speciella växtgifter och gödningsämnen (vilket bland annat lett till en omfattande självmordsvåg i Indien).

I Sverige regleras användningen av GMO av miljöbalken.
Miljöbalken saknar avsnitt i dagsläget om ansvarsfrågan och de åtgärder och påföljder som kan vara aktuella vid skador på biologiskt mångfald orsakade av genetiskt modifierade organismer. Men det ser ut att bli ändring på det inom kort, då den förra regeringen tillsatte en utredning (SOU 2006:39 och SOU 2007:21) som hade till uppgift att fylla i dessa luckor i lagtexten.
Lagförslagsändringarna som utredningen presenterade kommer förmodligen att antas nu under hösten efter remissgången.

Det råder fortfarande en sund skepsis och ett proaktivt försiktighetstänkande bland Svenska forskare och lagstiftare, vilket innehållet i denna utrednings så tydligt visar.
Vi får hoppas att regeringen anammar förslagen från utredningen.

Inga kommentarer: