2007-10-23

Klimatförändringar

Forskare från The Global Carbon Project har bekräftat att koldioxidhanlten ökar snabbare än tidigare beräknat, vilket kommer att påskynda temperatur höjningen väsentligt jämfört med tidigare prognoser.
Och det finns fortfarande ingenting som tyder på att vi i västvärlden har börjat ändra sitt beteende i något större grad.
Utvecklingsländerna sneglar på vår välfärd och tar efter samma destruktiva levnadsmönster, vilket man mycket väl kan förstå.
Även Sverige inte kommer att beröras i lika hg grad av klimatförändringar som många andra länder, kommer det märkas mycket tydligt även här, om man skall tro sårbarhetsutredningen.

Ökade nederbördsmängder med intensivare regn, fler stormar, överbelastade dagvattensystem, sämre grundvatten, förorenade sjöar och betesmarker, otillräckliga reningsverk, ökad smittspridning, fler vektorer som fästingar, nya myggarter, utlakning av humus, kväve och fosfor, algblomning, kallvattenarter ersätts av varmvattenarter, salthalten minskar i östersjön vilktet får konsekvensen att många marina arter kan försvinna, ökade översvämningar, ökad kusterosion, ökad havsnivå, ökade ras/skred, ravinutveckling, moränskred, slamströmmar, ökade risker på infrastruktur som vägar, järnvägar, vatten och avlopp, telefoni och kraftmatning, ökad dödlighet bland äldre, ökad kylbehov, ökade risker på dammar och så vidare.

Låter lite som ett domedagscenario men Sverige är ändå relativt skonad om man jämför med många andra länder.
Sårbarhetsutredningen pekar till och med att de positiva effekterna (ökad vattenkraft, ökad skogstillväxt, minskad energibehov i fråga om uppvärmning) får till följd att den totala kostnaden (det är idag rätt så osäkert) kan i slutändan bli konstant, men problemet är att pengarna tas ur olika fickor.

Klimat och sårbarhetsutredningen pekar egentligen på de reella effekterna som en klimatförändring har på samhället och med vilka metoder man kan möta hoten.
Men utredningen pekar inte på vad som bör åtgärdas för att ytterligare bromsa utvecklingen.

Den absolut viktigaste åtgärden, grunden till all miljöarbete, är en vettig infrastruktur.
En kraftigt utbyggd järnvägsnät, och modärna snabbtåg är ett måste för att kunna möta konkurrensen från flyget, men också nödvändig för att kunna ställa om transportsektorn till spårbundet.
Enkel och robust kollektivtrafik, som folk tycker är både bekväm, enkel och billig, är ett måste för att kunna konkurrera med bilen, som idag upplevs som både mer bekväm och flexibel.
Har vi nått till den punkten där folk ställer bilen hemma, tar tåget före flyget, och transporterar varor på järnvägen, så har vi nått en bit på vägen.
Vi kan helt enkelt inte enbart lita på människornas altruism, det är bråttom.

Regeringen måste agera nu! Investeringarna måste ske omedelbart, ty det tar långt tid att bygga ut järnvägen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns ett valdigt stort fel med resonemanget kring rapporten - temperaturen stiger inte....

De visar att CO2 halten stiger - kanske ar det sa, fast det ar vy valdigt mycket atmostfar att mata igenon. Men de kan i vart fall inte visa att temperaturen stiger, for det gor den inte. Trakigt nog sa ser 2007 ut att bli lite svalare tom.

Ingen mer somn tycker att det ar lite besvarande? Eller det ar kanske NASTA ar som det blir varmare?

Heiti Ernits sa...

Att en högre halt av koldioxid i atmosfären leder till högre temperaturer vet man sedan 1894, när Svante Arrhenius myntade ordet växthuseffekten.
Utan den vore jorden en död och kall plats.


Rapporten visar är att koldioxidökningen ökar snabbare än väntat (tidigare beräknat).

Sen finns det många andra klimatforskare, inklusive de som representeras i IPCC, som tydligt visar att de koldioxidökningarna som vi ser är orsakade av mänsklig verksamhet, bland annat på grund av förbränningen av kolväten.


Temperaturen ökar således, men det är fortfarande oklart hur mycker.
När temperaturen ökar så får vi ofrånkommligt en förändring av de naturliga processerna.
Det lyfter bland annat Klimat- och sårbarhetsutredningen fram.


Sen håller jag med dig, vi vet inte exakt hur mycket temperaturen kommer att öka, men bara att den kommer att göra så.

Naturliga och årliga variationer kommer alltid att finnas.
Det är medeltemperaturen som kommer att öka.
Men även extremiteterna (ytterligehetra inom väderfenomen).


mvh Heiti

recon sa...

Alla dina argument bygger på resultat av klimatmodellkörningar som till dags dato inte har blivit validerade en endaste gång.

Globala medeltemperaturen har inte ökat sedan 2001, detta trots att utsläppen av CO2 har ökat med 3.3% per år. Detta är basala fakta och kan enkelt kontrolleras genom att titta på officiell mätdata som finns tillgänglig på nätet.