2008-01-02

Exploatering

Det byggs som aldrig förr i Sverige. Trots senaste tidens räntehöjningar har inte någon större avmattning märkts.
Nya hus skjuter i höjden och tomter dyker upp som kantareller efter ett sensommarregn.
Allt vore frid och fröjd om inte den kraftiga expansionen ständigt krockat med olika naturintressen.


Att många nyanlagda tomter inkräktar på strandskyddet är ett av problemen.
Strandskyddet skall garantera allmänheten tillträde till stränderna, men också skydda den delikat ömtåliga vatten- och växtlivet längst strandlinjen.
Strandskyddet är väldigt viktigt att bevara, både för kommande generationer och för livet i sjöar och vattendrag.
Och det är väldigt förvånande hur många politiker som är beredda att tumma på dessa regler.


Ett annat problem är att mycket av jordbruksmarken (åkrar men även ängar) idag styckas av och görs om till tomter.
Inte sällan bördig mark som har tagit flera decennier eller till och med århundraden att arbeta fram.
Arealen exploaterad jordbruksmark har ökat markant under de senaste åren. Mellan åren 1996 och 2005 tredubblades exploateringen. Cirka 75 procent av den jordbruksmark som bebyggts har använts till småhusbyggande.
Problemet kanske inte är så fullt alarmerande idag, kan man i första anblicken tycka.
Men man måste se företeelsen i det långsiktiga perspektivet.
Ett byggt hus kommer att ockupera marken för en lång tid framöver.

Idag råder det brist på jordbruksmark och allt pekar åt att efterfrågan kommer att öka i framtiden.
Befolkningstillväxten och behovet av biobränslen kommer att ställa krav på ökade odlingsareal.
Skall vi kunna ställa om vår livsmedelsproduktion till närodlat kommer behovet av fler smååkrar och jordbruksareal ytterligare att öka.


Odlingslandskapet innehåller också en stor del av vår flora och fauna; Då främst i slåtter- och betesmarker men även i åker- och vägrenar, åkerholmar och våtmarker.
En ohämmad exploatering av jordbruksmark kan leda till oåterkalleliga följder för djur och växtlivet.


Bevarandet av jordbruksmark, ängar och betesmarker står naturligtvis i konflikt med expansionsbehovet.
Problemet är måhända i sin linda, men det är viktigt att stämma i bäcken.
Vad blir konsekvenserna av fortsatt exploatering?

För det är tveksamt om vi kommer att nå miljömålen för ett rikt odlingslandkap.

Inga kommentarer: