2008-02-11

Public service i fokus...

Nu har public service debatten dragit igång igen, den här gången av Sveriges televisions förra vd Christina Jutterström på DN-debatt. Ett av förslagen som hon lägger fram är att public service skall finansieras via skattesedeln istället för TV-avgiften, ett förslag som ser ut att ha stöd från politiker och väljare oberoende politisk färg.
Jag måste medge att jag till en början med hade svårt att förstå varför finansieringsmodellen med avgifter skulle vara bättre eller mer lämpligt än finansiering via skattesedeln.
Men efter lite undersökning så visade sig att det fanns en tanke bakom systemet.
Tanken är nämligen att en avgiftsmodell befäst via lagstiftningen ger public service en oberoende ställning gentemot staten.
Det vill säga att en avgiftsmodell reglerad via lagstiftning gör det mycket svårare att fiffla med public service och dess finansiering. Skatter är mycket lätta att reglera och öppnar därmed upp för politikerstyrning. Jag kan tycka att public service om något skall lämnas utanför de klåfingriga politikernas domäner.

4 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Är inte en avgiftsmodell, reglerad av lagstiftning något som existerar under statens förmynderi? Vem tillsätter styrelser i SR och SVT? Är det inte staten?
Jag förstår inte ditt argument, Heiti.

Med dagens internet-teknik blir det också allt svårare att definiera om man har eller inte har TV, kontrollen blir besvärlig och fuskarna med sina föredömen i regeringen slipper undan utan att betala.

Heiti Ernits sa...

Thomas:

Det finns absolut problem med licensavgiften precis som du säger.
Argumentet är dock inte mitt, utan var, som jag har förstått det, en av grundidéerna bakom en tv-avgift istället för en skattefinansiering (det argumentet hörs också från ps försvarare).
En lagstiftad avgift är mycket svårare att ändra från mandatperiod till mandatperiod, och skapar därmed ett större handlingsfrihet eller trygghet om man så vill för public service.

Den parlamentariska gruppen som tillsattes 2007 och hade(har) till uppgift att se över finansieringsmodellen har uppmärksammat detta problem. Och menar att om PS skall skattefinansieras så måste detta ordnas på sådana sätt att det inte blir föremål för en årlig omprövning i statsbudgeten. Annars så har vi inte en självständig och fri ps.

KD är den enda partiet bland borgarna (och den parlamentariska gruppen) som vill behålla licensieringsmodellen. och menar på att en skattefinansiering skulle leda till en större osäkerhet för ps-bolagen.

KD vill bland annat utveckla en medieavgift som även tas ut på mobiltelefoner och datorer.Men visst har staten alltid ett finger med i spelet. Men här är både public service "uppdraget" och politikernas(ledningens) roll tydligt definierad i lagstiftningen.

Jag vet faktiskt inte vad som är det bästa alternativet. Men tydligt är att ny teknik, nya attityder och utmaningar gör att en grundlig översyn bör göras. Men på ett sätt som garanterar ps sin frihet och oberoende ställning.

Thomas Svensson sa...

Ja, det kanske är en viss skillnad ändå. Jag tror nog, trots allt, att en skattefinansiering är det enda rimliga just nu.

Tony sa...

Thomas missar en viktig poäng. TV- licensen har genom åren borgat för att ingen politiker styr över programverksamheterna inom SR, UR eller SVT. Styrelserna ansvarar för att tillsätta en VD och för att sändningsavtalen följs (bland annat åtaganden om regional spridning mm.) Men kring programverksamheterna har styrelserna ingen som helst makt. Eftersom det inte är de som avgör hur pass stor penningpåsen till programverksamheten ska vara, så kan även den mest klåfingrige styrelseledamoten frånhållas att lägga sig i programverksamheten.

Ponera att det skulle bli en statskupp. Genom nuvarande modell skulle en sådan innebära att SVT, SR och UR kan fortsätta sända oberoende nyhetesrapporteringar, eftersom de som i så fall genomfört kuppen, inte styr över medelstilldelningen.

Sedan kan jag i och för sig se, att med dagens teknikutveckling, lär medelstilledlningen i framtiden förmodligen ingå som en avgift i bredbandsabonnemanget, snarare än som en särskild licensavgift...