2008-04-14

Bristen på vettig skogspolitik

Fjorton ledande forskare oroas över den Svenska skogspolitiken; men rätta skulle jag säga. Den förda Skogspolitiken, som har rötter lång tillbaks i tiden, har främst varit inriktad på produktion och har naturligtvis haft en viktig roll att fylla i den svenska ekonomin. Däremot är skogspolitiken driven in absurdum åt det ena hållet medan ekologin har hamnat i skymundan. Det finns en politisk enighet om att den biologiska mångfalden skall bevaras, vilket också har fastslagits i de nationella miljömålen – nämligen målet om ”Levande Skogar”. Men tyvärr uppstår det som vanligt en klyfta mellan politisk handling och de uppsatta målen, det är ingalunda unikt: samma sak gäller många av de andra nationella miljömålen.
Den biologiska mångfalden allvarligt hotad när det gäller skogen men forskare ser faktiskt även stora förändringar när det gäller faunan generellt. Det finns oerhört få orörda skogar kvar i Sverige, och ljuset av detta blir regeringens senaste skogspolitiska utspel än märkligare; vars essens kan sammanfattas med att tillväxten i skogen måste öka. Begreppet naturkapital får inte kidnappas av de neoklassiska ekonomerna och göras om till ett endimensionellt begrepp.

En ensidig (ickediversifierad) skogsbruk för med sig även andra nackdelar. Bland annat leder det till att skogen får minskad motståndkraft mot sjukdomar och insektangrepp (t.ex. granbarkborren); det vill säga att ekosystemets och populationens förmåga att motstå förändringar har en direkt koppling till den biologiska mångfalden. Men även klimatförändringar spelar en roll: Monokulturer av gran, med sina ytliga rotsystem, är mycket känslig för stormar, vilket tydligt de senaste stormarna visat. Som skogspolitiken utformas idag kommer vi inte nå målet om att förlusten av biologisk mångfald ska ha upphört till 2010. Det måste till öronmärkta ekonomiska resurser för vända den nedåtgående spiralen. Forskarna manar politiker att öka andelen skyddad naturskog från 5 procent (vilket är en låg siffra jämfört med många andra länder) till 10 procent; det kommer att kosta pengar, men det är billigt om man jämför alternativet om vi inte gör någonting överhuvudtaget. Vi måste värna om våra naturliga skogar och vi måste slå vakt om den biologiska mångfalden; annars kan de långsiktiga konsekvenserna bli förödande för vårt ekosystem.

2 kommentarer:

markperspektiv sa...

Den föreslagna skogspolitiken slår inte bara hårt mot biologisk mångfald den går även mot de klimatmål som regeringen har satt upp. Om skogen ska fungera som kolsänka så ska man inte öka uttaget av biomassa genom att intensifiera skogsbruket och man ska inte dika ur skogsmarken. Vinsten med skogsdikning är ofta mycket liten.Produktion och miljömål ska vara jämställda i skogspolitiken, i realiteten har de aldrig varit det och kommer definitivt inte bli det nu.

Heiti Ernits sa...

Hej Markus!

Skogsdikningen som en produktionshöjande metod, är precis som du säger väldigt kontroversiellt sätt att öka(?) produktiviteten. Man förstör ovärderliga våtmarker och markförhållanden, vilket slår hårt mot den biologiska mångfalden...

"Produktion och miljömål ska vara jämställda i skogspolitiken"

Precis! vi måste sträva efter hållbar skogspolitik.

Det skulle bara fattas om regeringen går ut med att vi skall konstgödsla skogen för att få mer "produktivitet" =)