2009-02-27

Check this out:

Jag skulle vilja rekommendera den nya foldern om grön ekonomi som är framtagen av den Gröna gruppen i EU-parlamentet:


” En skog kan, beroende på synsätt, beskrivas som ännu ej förädlad råvara alternativt som leverantör av ekosystemtjänster.”

”Den komparativa fördelen blir då miljöförstöring, försämrad folkhälsa och social utslagning”

” Många allmänningar skulle, enligt Barnes, kunna organiseras som stiftelser med styrelser satta att förvalta det långsiktiga allmänintresset.”

” Halva världshandeln är idag inte längre handel mellan olika företag utan består av koncernintern handel där priserna ofta sätts på administrativ väg av diverse styrelser, inte helt olikt hur man hanterade den sorts handel som ägde rum mellan olika avdelningar i de statliga jätteföretagen i Sovjetunionen.”

” Företag, över en viss storlek, skulle istället kunna styras av alla som berörs av deras verksamhet (eng. stakeholders). Ägare, anställda, underleverantörer, kreditgivare, ortsbefolkning och framtida generationer (företrädda av miljöorganisationer) kan
alla beskrivas som stakeholders som borde beredas möjlighet till inflytande över avgörande beslut. Ett nätverk av forskare, fackliga företrädare och företagare – Corporation 20/20 – har bildats i USA för att konkretisera de här idéerna.”

”Den snabba utvecklingen – och spridningen – av det patentlösa operativsystemet Linux utgör ett annat talande exempel på potentialen i samverkansekonomi. Inom kultursektorn utmanas
hävdvunnen copyright av idén om creative commons (skapande allmänningar), som inte avskaffar upphovsrätten men underlättar för icke-kommersiell spridning av kultur.”

Ladda hem filen:
http://mp.se/files/162900-162999/file_162993.pdf

Och fler foldrar i samma serie finns här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för tipset! Det här ska jag kolla upp.