2009-05-25

Grön EU-politik

De grönas valmanifest inför EU-parlamentsvalet; korta och enkla punkter som ger en fingervisnings för vad MP vill driva för politik på EU-nivå.

att EU ska bli en föregångare i världen och börja föra en ansvarsfull klimatpolitik med mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 80 procent till 2020

att Sverige och EU ska vara pådrivande för att en ny global klimatöverenskommelse ska kunna träffas hösten 2009

att framtida klimatpolitik ska bygga vidare på befintliga internationella instrument såsom klimatkonventionen, Kyotoprotokollet och EU:s utsläppshandel samtidigt som nya instrument utvecklas

att klimatpolitikens befintliga instrument och åtaganden kompletteras med moratorium mot prospektering efter oexploaterade olje-, kol- och naturgaskällor

att EU:s miniminivåer för miljöskatter och miljöavgifter höjs och byggs ut, att beslut ska kunna ske med kvalificerad majoritet och att skatterna hanteras av medlemsstaterna

att alla olika EU-program, strukturfonder och kreditinstitut, exempelvis Europeiska investeringsbanken (EIB), ska ha tydliga klimatkriterier till grund för sina beslut

att EU snarast avskaffar de direkta och indirekta subventioner av brunkol, torv, olja, kärnkraft, naturgas och skiffer som finns i dag

att Euroatomavtalet underställs svensk lagstiftning även om vi antar Lissabonfördraget

att den i Miljöbalken fastställda kommunala vetorätten att neka uranbrytning hävdas inom EU gentemot Euroatom och andra intressen

att kärnkraften avvecklas och att varje enskilt land ska ta hand om sitt egenproducerade kärnavfall

att en flygskatt införs i EU samt att EU verkar för en global skatt på flygbränsle

att EU:s transportpolitik inriktas på att modernisera och standardisera järnvägsnät och sjötransporter i stället för motorvägar och flygplatser. Integrationen mellan olika transportslag ska förbättras och biljettsystemen samordnas för att minska klimatpåverkan och höja effektiviteten

att miljö, hälsa, sociala och lokala hänsyn ska ingå i EU:s upphandlingsregler så att det exempelvis blir möjligt att, som en del i den offentliga upphandlingen, minimera transportbehoven

att EU:s jordbrukspolitik inriktas på att allt jordbruk och all djurhållning ska vara kretsloppsanpassad och ekologisk och därmed långsiktigt hållbart samt inte missgynnande av länder i övriga världen

att djurskyddet inom EU stärks

att klimat- och miljöpåverkan från jordbruks- och livsmedelssektorn ska minska, genom bland annat en minskning av konsumtionen och produktionen av kött inom EU

att jordbruket ska vara fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO)

att EU:s regler för livsmedel ska utgå från ett främjande av miljö, hälsa och social hållbarhet och att märkningen av livsmedelsinnehåll skall vara tydlig

att enskilda länder ska tillåtas ställa hårdare krav än de krav EU har på konsumentinformation om produktinnehåll, på sociala och etiska kriterier samt på vilka produkter som får saluföras

att medlemsländer ska ha rätt att ställa högre krav ur miljö- och hälsosynpunkt än de EU beslutar om

att EU på bred front ska agera för att rädda Östersjön

att EU:s fiskepolitik ändras så att fisket anpassas till arternas och ekosystemens fortlevnad och att enskilda länder ska ha rätt att införa fiskestopp eller ha lägre kvoter av tillåten fångst än de EU fastställer

att EU:s strukturfonder ska användas för socialt och ekologiskt hållbara ändamål

att EU:s fiskeriavtal med fattiga länder ska omförhandlas så att de inte konkurrerar ut det lokala fisket eller leder till överfiske

att kemikalieanvändningen inom EU kraftigt minskas

att EU:s kemikaliepolitik ytterligare ska skärpas och även omfatta utsläpp till vatten av kemikalierester och medicinrester

att EU verkar för ett miljöriktigt omhändertagande av elektronikavfall

att EU:s energipolitik ska inriktas på kraftiga satsningar på koldioxidneutrala energikällor som vind, sol och vatten.

4 kommentarer:

Johan sa...

"och att varje enskilt land ska ta hand om sitt egenproducerade kärnavfall"

Har svart att se logiken bakom det, forutom att det forstas gor det dyrare for alla vilket verkar vara vad mp ar ute efter :) Men en eller nagra slutforvar for hela EU vore det sakraste och mest logiska. Sverige skickar ju redan tex kvicksilver till tyskland for slutforvaring och kvicksilver ar betydligt vanskligare att hantera an karnavfall.

Bygg slutforvaringarna pa de stallen dar de geologiska forutsattningarna ar bast, oavsett vilka granser det raka ligga inom. Den sakrast mojliga slutforvaringen vore vall nagot som aven ligger i mp's intresse eller?

Heiti Ernits sa...

Ursäkna min "frånvaro"!
Svarar snart! :)

Anonym sa...

Korta och enkla punkter, kanske, men väldigt många...

Heiti Ernits sa...

Johan:
Mja, du är nog inne på någonting riktigt här. Du vet ju grundinställningen som de gröna har - att kärnkraften inte är ett alternativ - så logiken bakom det dels handlar om att göra hanteringen dyrare. Men samtidigt finns det säker problem som man vill undvika som den ökade logistisken skulle innebära. En koncentration av farliga ämnen är egentligen aldrig eftersträvansvärt - varesig det handlar om hälso-, miljö- eller säkerhetspolitiska aspeker.


Ja, skall vi ha en slutförvaring, så skall detta naturligtvis göras så säkert som möjligt. Och du har ju naturligtvis rätt i det att det finns få "optimala" geologiska förutsättningar när det gäller geografin (jag är inte övh insatt i hur förekommande alternativa slutförvaringsplatser är).


Jimmy:
Ja, jag har varit lat :-)
Copy-and-paste från Valmaniftestet som antogs på kongressen....