2007-09-13

Nollvision för luftföroreningar

Att bilavgaser kraftigt påverkar din hälsa negativt är en gammal sanning, men nu har forskarna lyckats identifiera de faktorer och mekanismer som orsakar dödsfallen.
Enligt beräkningarna är det mellan 2000-3500 människor per år som dör på grund av luftföroreningar i Sverige, vilket enligt mitt tycke är en oacceptabel siffra.
Därtill tillkommer det ett stort antal människor som får allergier, astma och andra sjukdomar som direkt kan kopplas till luftföroreningarna.
Jämförelsevis dör det cirka 500 personer i trafiken per år där det, tillskillnad från luftföroreningarna, siktas på en nollvision.
Orsakerna till luftföroreningar är idag inte längre industrin där utvecklingen gått starkt framåt och många insatser har gjorts för att minimera utsläppen.
De främsta källorna till luftföroreningarna är den omfattande biltrafiken.
Bilarna genererar mängder med oförbrända kolväten (T.ex. Toluen och Bensen), kväveoxid, kvävedioxid och svaveloxid, men även en stor mängd hälsofarliga partiklar i olika storlekar (PM1.0 – PM10).
Bland annat släpper dieselmotorer utan partikelfilter (fortfarande den vanligast förekommande typen) ut mängder av hälsofarliga partiklar rakt ut i vår omgivning.
De största partiklarna (>PM10) sätts i omlopp främst på grund av att trafiken virvlar upp vägdamm, vilket är ganska lätt att åtgärda men sällan så görs.

Miljökvalitetsnormen, som idag sätter gränsen för den acceptabla förekomsten av de olika föroreningarna, är ingalunda vetenskapligt framtaget, säger ledande forskare (bland annat Bertil Forsberg, Umeå Universitet).
Risken finns då att många kommuner i Sverige inte agerar, i tron på att när gränsvärdena inte överskrivs så föreligger det inte någon fara för hälsan, vilket är fel.

De flesta kan nog skriva under på att vi vill andas ren och ofarlig luft, utan att för den skull riskera drabbas av hjärt- och lungsjukdomar eller allergier.
Så frågan är vad som kan göras?

Några av alternativen är:
Minska biltrafiken, sänk hastighetsgränserna, bättra på kollektivtrafiken, stimulera cyklandet, planera genomfartsleder och stadsdelar utifrån föroreningsperspektiv, använd dammbindningsmedel på vägarna, spola regelbundet vägarna under sommarhalvåret, mät regelbundet partikelförekomst och sätt in åtgärder i tid.
Det finns en hel arsenal av åtgärder; Kan vi rädda 2000-3000 liv per år är det mycket värt.

Nollvision för dödsfall på grund av luftföroreningar, NU!

(Tidigare inlägg om dubbdäck, hastighetsgränserna)


6 kommentarer:

Johan Simu sa...

Tja om du vill ha en nollvision för luftföroreningar så måste du även kräva ett stopp för förbränning av biomassa i alla dess former. Vansinniga ideer som att delvis att ersätta kärnkraft med biomassaförbränning som ditt parti står för hade ökat dödsfallen på grund av föroreningar i Sverige.

Tror du mp och miljöföreningarma är mogna att inse att varken biobränslen eller fossila bränslen är godtagbara ur miljösynpunkt?

Heiti Ernits sa...

När man förbränner biomassa t.ex. i en frjärrvärmeanläggning, så har du helt andra metoder för att ta hand om utsläppen.
Då kan olika typer av filter och kemiska reningssystem utnyttjas, som mer eller mindre tar bort alla farliga utsläpp.

I första steget tas 99 procent av partiklarna bort med ett elektrofilter. Och resten sker genom att rökgasen tvättas, sura ämnen avskiljes (svaveldioxider) osv.
Under processen tas även överskottsvärmen från rökgaserna tillvara på, så processen ökar till och med effektiviteten på energiutvinningen.

Så jag ser det högst godtagbart både ur miljösynpunkt, men också ur hälsosynpunkt.

Johan Simu sa...

Mycket kanske har hänt sen 1998 annars så verkar inte analysgruppen hålla med om vad du säger.
http://www.analys.se/lankar/bkgr/bkgr5-96.pdf
ExternE visar också en del dåliga siffor från biomassa förbränning generelt, fast sverige har förstås exceptionellt bra värden så vi kanske har bättre filtrering än alla nadra länder.
http://www.externe.info/results.html

Kan man fånga alla kolväten med dagens filter? Jag har ingen aning om hur de beter sig kemiskt.

Sen har vi problemet med biobränslen som drivmedel i fordon. Biodiesel lär väll inte vara renare än vanlig diesel? Etanol skapar mer ozon än bensin osv.

Om valet står mellan elbilar drivna med el från kärnkraft, vind, sol ect eller biobränslebilar så har jag svårt att kunna tänka mig att det andra valet ens är i närheten så miljövänligt som första valet.

Heiti Ernits sa...

Vi har hyfsat stringent lagstiftning i Sverige när det gäller utsläppsgränserna.
Gränserna regleras av de uppsatta miljömålen vilka är satta av regeringen.

Därför måste alla förbränningsanläggningar investera i rökgasrening. När väl den investeringen är gjord så släpps det ut en försvinnande mängd farliga ämnen.


Det intressanta är däremot den ökade pelletsförbränningen.
Där forskas det en hel del för att även kunna minska utsläppen från de mindre anläggningarna som man har hemma.
Därför är alltid fjärrvärme att föredra.

Johan Simu sa...

Tja, eller så kan man direkt vända sig till en utsläppsfri energikälla både för fjärrvärme och el :)

Har du några siffror eller referenser till hur väl nox och olika kolväten fångas i filtren? Känner mig lite för lat för en journalsökning för tillfället.

Johan Simu sa...

ps. Om du har tillgång till The Lancet så borde du öga igenom Markandya och Wilkinson "Electricity generation and health" 2007; 370: 979–90