2008-02-21

Klimatberedningen och alternativa transporter...

Min motion till årets kongress som handlar om att stimulera klimat- och miljösmarta transportalternativ med hjälp av skattebefrielse av månadskort för bland annat kollektivtrafiken, verkar harmonisera med några av förslagen som framkom av klimatberedningen. Väldigt roligt tycker jag! Men den frågan måste drivas aktivt. Därför hoppas jag att denna motion blir antagen ("får genomslag") på årets kongress.

Motionen i sin helhet:

Stimulera klimat- och miljösmarta transportalternativ.

Inkomstskattelagen listar en mängd förmåner som inte behöver redovisas som skattepliktig intänkt, t.ex. datorutrustning, gåvor till anställda, hälso- och sjukvård, vaccination, företagshälsovård, rehabilitering, grupplivförsäkring samt i vissa fall även resa och kost.
Däremot är inte månadskort för kollektivtrafik eller stöd för gång och cykling en skattebefriad personalförmån. Det betyder att den anställde och arbetsgivaren måste betala inkomstskatt respektive arbetsgivareavgift för sådana ekonomiska incitament
I utredningen ”Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67)” konstaterar kollektivtrafikkomittén att skattebefriat periodkort är lockande såväl för företag som anställda då det bygger på att avdrag görs på bruttolönen.
Vidare förs en idé fram att staten kan ställa krav på att arbetsgivaren tar fram en ”grön plan” för företagets transporter, inklusive de anställdas resor, för att bruttolöneavdrag ska få ske.
Att företag och myndigheter ges utökade möjligheter att kunna ge cykel- och kollekivtrafikförmåner, t.ex. cykelleasing och kollektivtrafikkort, till sina anställda är ett sätt att främja klimat- och miljösmarta transportalternativ.


Att PS skall verka för att skattreglerna ändras så att månadskort för kollektivtrafik och stöd för cykling blir en skattebefriad personalförmån.

Inga kommentarer: