2009-01-22

Återta våra allmänningar!

Vi är ett gäng glada laxar som har skrivit en motion till årets kongress; vi hoppas att denna motion får ett brett stöd.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Miljöpartiet har länge drivit frågan om att våra gemensamma naturresurser måste prissättas; men den ideologiska låsningen mellan de olika politiska lägren har begränsat debatten till högst osäkra och marginella punktbeskattningar.

Problemet med det rådande kapitalistiska systemet är att företag utnyttjar våra allmänningar gratis, eller till ringa kostnad i förhållande till sin egen vinning; det kan handla om kulturella allmänningar, naturresurser, avfall eller reklamutrymme. Allmänning betecknade ursprungligen ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde (Källa: Nationalencyklopedin). Under 1980- och 1990-talens globala privatiseringsvåg har allmänningar kommit att beteckna det som privatiseras, alltifrån arter och gener som patenteras av läkemedels- och livsmedelsföretag till gator och torg som privatiseras av köpmannasamfälligheter (Källa: Wikipedia). Vi tror att det är nödvändigt att utvidga allmänningsbegreppet: allmänningar består förutom naturresurser, också av livsuppehållande ekosystem, kultur och det offentliga rummet. Ytterligare ett systemfel är att man inte tar hänsyn till parter som inte kan föra sin egen talan: kommande generationer, ekosystem och djur.

Peter Barnes gör i boken Capitalism 3.0 gällande att det är möjligt att bygga robusta och effektiva lösningar för att komma tillrätta med dessa problem. Lösningar som är långsiktiga, och fria från ideologiska låsningar, samt är robusta och säkra mot politiska eller lobbymässiga påtryckningar. Han föreslår en lösning grundad på en redan etablerad samhällsinstitution: stiftelsen.

Lösningen går – oerhört förenklat - ut på att stiftelserna skall förvalta och motta hyra för våra gemensamma allmänningar: det kan handla om utsläppsrätter, råvaror, nyttjande av frekvensutrymme (radio/tv), reklamutrymme eller helt enkelt bidra till långsiktigt skydd av natur- eller kulturområden. Intäkterna från stiftelserna kan delvis returneras till samhällsmedborgarna och/eller gå till att underhålla, återställa eller sanera redan förstörda allmänningar.

Stiftelseformen är i etablerat lagrum starkt styrd av dess initiala skriftliga direktiv – och kan därmed lätt konstrueras för att ta hänsyn till parter som inte kan föra sin egen talan. Stiftelseformen är stabilare, pålitligare, mer förutsägbar och effektiv jämfört med en högst osäker skattepolitik. Man kan tänka sig att bygga stiftelser på såväl lokala, regionala, statliga och mellanstatliga nivåer; Barnes idé visar på en väg som kan prövas i det lilla och utvidgas efter hand, den tycks vara rimlig, synlig och konkret. Den stundande finanskrisen och pågående klimatförändringar ger oss ett sällan skådat tillfälle att jobba med kreativa lösningar – ett tillfälle som miljöpartiet bör ta i akt.

För att läsa mer ingående om Peter Barnes ide, föreslår vi följande länkar:

Gratis nedladdning av boken

Angela Aylward skriver om Capitalism 3.0

Heiti Ernits ger en resumé över de centrala idéerna i boken

Thomas Svensson ger konkreta exempel

Christer Sanne skriver om Kapitalism 3.0 på DN-Debatt (2008-06-04)


Vi yrkar
Att partistyrelsen under sensommaren 2009 tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att under hösten 2009 ta fram konkreta och genomförbara förslag baserad på de centrala idéerna i Capitalism 3.0.

Att partistyrelsen arrangerar en presskonferens samt ett öppet seminarium utifrån arbetsgruppens förslag och bjuder in författaren, Peter Barnes

Angela Aylward, Annika Lillemets, Heiti Ernits, Jimmy Sand, Thomas Svensson, Karl Palmås och Valter Mutt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att du la upp den!

Anonym sa...

Jag kan passa på att tipsa om en artikel jag fick Jan Wiklund, Alternativ Stad, att skriva för Vägval Vänsters hemsida en gång i tiden.

Heiti Ernits sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Heiti Ernits sa...

Ah! Stabilt! Det slog mig att även Carolyn Merchants tog upp "Allmänningarnas tragedi" i "Naturens död" och kopplade det intressant till historiska skeenden.

Josh Lyman sa...

Utan att vilja ge mig in i debatt kring själva sakfrågan måste jag ifrågasätta det faktum att ni skriver en attsatts om att PS ska hålla en presskonferens. Ämnet ter sig för mig så stort att det svårligen kan sammanfattas i ett sådant format.

Heiti Ernits sa...

Tomas:


Kul att du är tillbaks i bloggosfären!
Ja, det har du ju alldeles rätt i; dock framgår det inte i motionen vilken kronologisk ordning detta sker. Tanken var att lite smått ge PS signaler om att det kan vara en bra ide att efter idéstadiet – när man har arbetat fram någon slags rudimentär(?) plattform – att tillsammans med t.ex. Peter Barnes försöka lyfta fråga till allmänheten. Detta kan vara oerhört nyttigt på flera plan: (1) Man får igång en debatt i samhället, (2) Idéerna blir synade och prövade av olika slags expertis, (3) visa att miljöpartiet vågar ”tänka nytt” och vara experimentell och kreativ, (4) Att känna av ”läget” mellan de olika ideologiska bastionerna osv. osv..

Sen är det naturligtvis så att ett sådant ”format” naturligtvis inte kan vara alltäckande. Men mp har ju använt samma ”format” när det gäller förslaget med det sammanhållna arbetslivstryggheten. Sen kan man ju som det delvis framgår i motionen och de andra inlägget – att i och med att frågan är så stor och omfattande, så kan man inte ta hela frågan på en gång.
Idén måste få vara evolutionell och byggas vidare på: steg för steg…


Det hade också varit fantastiskt roligt om det hade blivit en debatt inom partiet:
• vad är allmänningar?
• Är skattepolitik effektiv?
• Hur förvaltar vi ekosystem på bästa sätt?
• Vad är grön ekonomi?

Osv. osv.